PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC LAI CÁCH

Quá trình thành lËp vµ ph¸t triÓn.

- Nh÷ng ®Æc ®iÓm chÝnh cña ®¬n vÞ:

Tr­êng TiÓu häc Lai C¸ch 2 tr­­íc ®©y lµ mét ph©n hiÖu cña tr­êng TiÓu häc  Lai C¸ch. Trường được thành lập theo quyÕt ®Þnh sè 178/Q§-UB ngµy 23/08/1999 cña UBND huyÖn CÈm Giµng. Trường n»m s¸t trôc ®­êng quèc lé 5A, kilomet 5 H¶i D­¬ng – Hµ Néi, tr­êng cã tæng diÖn tÝch 4301 m2. Tr­êng TiÓu häc Lai C¸ch 2 tr¶i qua 12 n¨m x©y dùng vµ tr­ëng thµnh, Tr­êng ®· tõng b­íc v­ît lªn khã kh¨n, xøng ®¸ng lµ tr­êng tiªn tiÕn xuÊt s¾c nhiÒu n¨m liªn tôc, lµ ®Þa chØ tin cËy cña nh©n d©n thÞ trÊn Lai C¸ch nãi riªng vµ huyÖn CÈm Giµng nãi chung.

Tõ khi nhµ tr­êng ®­îc t¸ch ra tõ tr­êng TiÓu häc Lai C¸ch chØ cã 8 phßng häc, c¸c phßng chøc n¨ng kh«ng cã, c¬ së vËt chÊt cßn thiÕu thèn. §Ó x©y dùng tr­êng ®¹t chuÈn Quèc gia n¨m häc 2003- 2004 ®­îc sù quan t©m cña §¶ng, chÝnh quyÒn, sù nhiÖt t×nh cña c¸c thÇy c« gi¸o vµ häc sinh cho ®Õn nay tr­êng ®· ®Çu t­ x©y dùng tiÕp khu nhµ hiÖu bé 2 tÇng víi 8 phßng chøc n¨ng ®Çy ®ñ c¸c trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i ®¸p øng mäi ho¹t ®éng d¹y vµ häc cña gi¸o viªn vµ häc sinh . N¨m 2008 tr­êng ®­îc c«ng nhËn l¹i tr­êng chuÈn Quèc gia sau 5 n¨m. TÝnh ®Õn nay nhµ tr­êng ®· cã ®Çy ®ñ c¬ së vËt chÊt, trang thiÕt bÞ d¹y häc ®¸p øng yªu cÇu ®æi míi gi¸o dôc.

-          Thµnh tÝch næi bËt 5 n¨m gÇn ®©y:

Trong những năm gần đây, trường Tiểu Lai Cách 2 đã đạt được những tiến bộ vượt bậc, với những thành tích xuất sắc, toàn diện và vững chắc, góp phần to lớn vào sự nghiệp phát triển giáo dục của huyện Cẩm Giàng và của tỉnh Hải Dương. Không thể không nhắc tới những mốc son chói lọi trong bảng vàng thành tích của nhà trường 5 năm gần đây như:

            Năm hc 2006 - 2007, trường vinh d đón nhn Bng khen ca Bộ GD&ĐT

            Năm học 2008-2009, trường được công nhận lại trường đạt Chuẩn Quốc Gia mức độ I sau 5 năm.

Năm 2009 - 2010, trường được Ch tch UBND tỉnh tặng Bằng khen và là  đim sángca phong trào "Xây dng trường hc thân thin, hc sinh tích cc" huyện Cẩm Giàng được đài truyền hình Hải Dương về làm phóng sự và đưa tin.

Năm hc 2010 - 2011, trường được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

 Năm 2011 - 2012, trường vinh d đón nhn C thi đua Xut sc ca UBND Tnh trao tng cho đơn v dn du khi Tiu hc ca huyện Cẩm Giàng, tnh Hi Dương.