Trang chủ Giới thiệu Học sinh Giáo viên Thiết bị Thư viện Thi đua Tài nguyên Trang vàng Hệ thống
 
THÔNG TIN CÁC TRƯỜNG
Huyện :
Tiểu học Lai Cách 2 - Cẩm Giàng - 30295415
Phiên bản: TMT-QLNT: 01.08.2017 by Tran Minh Thai
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
STTMã trườngTên trườngMã huyệnWebsite
130295501THCS Cẩm Hưng295 http://thcscamhung.camgiang.edu.vn
230295502THCS Ngọc Liên295 http://thcsngoclien.camgiang.edu.vn
330295503THCS Lương Điền295 http://thcsluongdien.camgiang.edu.vn
430295504THCS Cẩm Giàng295 http://thcscamgiang.camgiang.edu.vn
530295505THCS Kim Giang295 http://thcskimgiang.camgiang.edu.vn
630295506THCS Thạch Lỗi295 http://thcsthachloi.camgiang.edu.vn
730295507THCS Cẩm Sơn295 http://thcscamson.camgiang.edu.vn
830295508THCS Cẩm Hoàng295 http://thcscamhoang.camgiang.edu.vn
930295509THCS Cẩm Định295 http://thcscamdinh.camgiang.edu.vn
1030295510THCS Cẩm Vũ295 http://thcscamvu.camgiang.edu.vn
1130295511THCS Cẩm Văn295 http://thcscamvan.camgiang.edu.vn
1230295512THCS Đức Chính295 http://thcsducchinh.camgiang.edu.vn
1330295513THCS Cao An295 http://thcscaoan.camgiang.edu.vn
1430295514THCS Lai Cách295 http://thcslaicach.camgiang.edu.vn
1530295515THCS Cẩm Đoài295 http://thcscamdoai.camgiang.edu.vn
1630295516THCS Cẩm Đông295 http://thcscamdong.camgiang.edu.vn
1730295517THCS Tân Trường295 http://thcstantruong.camgiang.edu.vn
1830295518THCS Cẩm Phúc295 http://thcscamphuc.camgiang.edu.vn
1930295519THCS Cẩm Điền295 http://thcscamdien.camgiang.edu.vn
2030295520THCS Nguyễn Huệ295 http://thcsnguyenhue.camgiang.edu.vn
2130295401Tiểu học Cẩm Hưng295 http://thcamhung.camgiang.edu.vn
2230295402Tiểu học Ngọc Liên295 http://thngoclien.camgiang.edu.vn
2330295403Tiểu học Lương Điền295 http://thluongdien.camgiang.edu.vn
2430295404Tiểu học Cẩm Giàng295 http://thcamgiang.camgiang.edu.vn
2530295405Tiểu học Kim Giang295 http://thkimgiang.camgiang.edu.vn
2630295406Tiểu học Thạch Lỗi295 http://ththachloi.camgiang.edu.vn
2730295407Tiểu học Cẩm Sơn295 http://thcamson.camgiang.edu.vn
2830295408Tiểu học Cẩm Hoàng295 http://thcamhoang.camgiang.edu.vn
2930295409Tiểu học Cẩm Định295 http://thcamdinh.camgiang.edu.vn
3030295410Tiểu học Cẩm Vũ295 http://thcamvu.camgiang.edu.vn
3130295411Tiểu học Cẩm Văn295 http://thcamvan.camgiang.edu.vn
3230295412Tiểu học Đức Chính295 http://thducchinh.camgiang.edu.vn
3330295413Tiểu học Cao An295 http://thcaoan.camgiang.edu.vn
3430295414Tiểu học Lai Cách 1295 http://thlaicach1.camgiang.edu.vn
3530295415Tiểu học Lai Cách 2295 http://thlaicach2.camgiang.edu.vn
3630295416Tiểu học Cẩm Đoài295 http://thcamdoai.camgiang.edu.vn
3730295417Tiểu học Cẩm Đông295 http://thcamdong.camgiang.edu.vn
3830295418Tiểu học Tân Trường295 http://thtantruong1.camgiang.edu.vn
3930295419Tiểu học Cẩm Phúc295 http://thcamphuc.camgiang.edu.vn
4030295420Tiểu học Cẩm Điền295 http://thcamdien.camgiang.edu.vn
4130295421Tiểu học Tân Trường 2295 http://thtantruong2.camgiang.edu.vn
4230295301Mầm non Cẩm Hưng295 http://mncamhung.camgiang.edu.vn
4330295302Mầm non Ngọc Liên295 http://mnngoclien.camgiang.edu.vn
4430295303Mầm non Lương Điền295 http://mnluongdien.camgiang.edu.vn
4530295304Mầm non Cẩm Giàng295 http://mncamgiang.camgiang.edu.vn
4630295305Mầm non Kim Giang295 http://mnkimgiang.camgiang.edu.vn
4730295306Mầm non Thạch Lỗi295 http://mnthachloi.camgiang.edu.vn
4830295307Mầm non Cẩm Sơn295 http://mncamson.camgiang.edu.vn
4930295308Mầm non Cẩm Hoàng295 http://mncamhoang.camgiang.edu.vn
5030295309Mầm non Cẩm Định295 http://mncamdinh.camgiang.edu.vn
5130295310Mầm non Cẩm Vũ295 http://mncamvu.camgiang.edu.vn
5230295311Mầm non Cẩm Văn295 http://mncamvan.camgiang.edu.vn
5330295312Mầm non Đức Chính295 http://mnducchinh.camgiang.edu.vn
5430295313Mầm non Cao An295 http://mncaoan.camgiang.edu.vn
5530295314Mầm non Lai Cách295 http://mnlaicach.camgiang.edu.vn
5630295315Mầm non Cẩm Đoài295 http://mncamdoai.camgiang.edu.vn
5730295316Mầm non Cẩm Đông295 http://mncamdong.camgiang.edu.vn
5830295317Mầm non Tân Trường295 http://mntantruong.camgiang.edu.vn
5930295318Mầm non Cẩm Phúc295 http://mncamphuc.camgiang.edu.vn
6030295319Mầm non Cẩm Điền295 http://mncamdien.camgiang.edu.vn
 
Trưởng ban biên tập: Hoàng Thị Minh Tâm - Hiệu trưởng
Địa chỉ: Huyện Cẩm Giàng- Tỉnh Hải Dương - Điện thoại 03203786968
Web:http://thlaicach2.camgiang.edu.vn - Email:thlaicach2@gmail.com.vn